Όροι Χρήσης

 1. 1. Σχετικά με το site 

O παρών διαδικτυακός ιστότοπος www.pfh.gr (εφεξής “Ιστοσελίδα”), ανήκει στην εταιρεία με επωνυμία “Phoenicia Fereos Hellas Προϊόντα Καπνού Α.Ε.”, (εφεξής η “Εταιρεία”) και διακριτικό τίτλο “Phoenicia Fereos S.A.” που εδρεύει στο 22ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττικής, Τ.Κ. 19009 στην Ελλάδα (Α.Φ.Μ.: 998478919, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 07704201000), τηλ. Επικοινωνίας 2106039106 e-mail: info@pfh.gr. Το παρόν συνιστά τους όρους χρήσης και παρέχει ενημέρωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Σκοπός της παρούσας Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά και μόνο η ενημέρωση των Χρηστών σχετικά με την Εταιρεία και την δραστηριοποίησή της στην εμπορία προϊόντων καπνού και σε καμία περίπτωση δεν προορίζεται για την εμπορία, προώθηση και / ή διαφήμιση καπνικών προϊόντων.  

 1. Πρόσβαση

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας έχουν μόνοι όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά (εφεξής ο “Χρήστης” ή οι “Χρήστες” αναλόγως της περιπτώσεως):

 • Είναι άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με αυτήν)
 • Είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών ή/και ηλεκτρονικών τσιγάρων
 • Κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα 
 • Έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα

Η Εταιρεία λαμβάνει συνολικά εύλογα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση των εν γένει προϊόντων καπνού. H Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. H Ιστοσελίδα έχει σαν μοναδικό σκοπό την προϊοντική ενημέρωση των προϊόντων καπνού τα οποία εμπορεύεται η Εταιρεία κατόπιν πρωτοβουλίας του Χρήστη και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη ή προτροπή για αγορά προϊόντος. Οι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τον κίνδυνο για την υγεία τους από τη χρήση και κατανάλωση προϊόντων καπνού. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους ή δεν αποδέχεται αυτούς οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την περαιτέρω επίσκεψη και την χρήση της Ιστοσελίδας. 

 1. Γνωστοποίηση Όρων

Πριν εισέλθετε στην Ιστοσελίδα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για την χρήση, στην διεύθυνση www.pfh.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης διότι η τυχόν επίσκεψή σας στην  Ιστοσελίδα www.pfh.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και για την χρήση της απαιτείται η αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης, η οποία συνεπάγεται ότι δηλώνετε ότι πληροίτε σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις υπό 2 ανωτέρω και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες υποχρεούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα να εισέρχονται στο σχετικό σύνδεσμο, στον οποίο είναι αναρτημένοι οι όροι χρήσης και να ενημερώνονται για τους επικαιροποιημένους όρους χρήσης και εφόσον απαιτείται να αποδέχονται αυτούς. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,

β) να ανανεώνει ή αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,

γ) να ανανεώνει ή αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και,

δ) να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

 1. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Α) H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα της www.pfh.gr, όσον αφορά στην ύπαρξη των χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Β)  H Εταιρεία παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα και την εν γένει λειτουργία τους και μέσω σχετικών βίντεο. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη προϊοντική ενημέρωσή του Χρήστη και δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά προϊόντος ούτε και διαφήμιση προϊόντων καπνού. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει σε Χρήστη/επισκέπτη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από την Ιστοσελίδα ή αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα.

Γ) Η Ιστοσελίδα παρέχει στο Χρήστη ποικίλους τρόπους επικοινωνίας με την Εταιρεία. Η επικοινωνία της Εταιρείας με το Χρήστη, η οποία πραγματοποιείται με οποιονδήποτε από τους τρόπους που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ιστοσελίδα, λαμβάνει χώρα έπειτα από πρωτοβουλία και αίτημα του ίδιου του Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται με πρωτοβουλία της Εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που η ίδια Εταιρεία καλεί τον Χρήστη στα υποδειχθέντα από αυτόν στοιχεία επικοινωνίας καθώς και σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία προβαίνει σε επικοινωνία μαζί του μόνο έπειτα από προηγούμενο αίτημά του και υπό τους όρους της Πολιτικής Προστασίας του Απορρήτου που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

Δ) Η Ιστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους / υπερσυνδέσμους (Links / Hyperlinks). Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή υποστηρίζει τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων που τυχόν συνδέονται μέσω συνδέσμων με την Ιστοσελίδα και ρητά δηλώνουμε ότι η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, την πολιτική προστασίας απορρήτου τους, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα και πληρότητα του περιεχομένου τους. Οι Χρήστες συνδέονται στις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.  

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και των τυχόν εφαρμογών της, για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα ή/και στις εφαρμογές, για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και εφαρμογών, για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτήν την Ιστοσελίδα ή/και εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. 

Επίσης η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. 

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η πρόσβαση των Χρηστών στην Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο και αιτία . Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Χρήστης παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα www.pfh.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, που αναρτάται σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία  ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Phoenicia Fereos Hellas S.A. ή/και του www.pfh.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην Ιστοσελίδα www.pfh.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας www.pfh.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Η Εταιρεία σε περίπτωση που εξακριβωθεί κάτι εκ των ανωτέρω έχει το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του Χρήστη και αναφοράς του ζητήματος στις αρμόδιες αρχές..

 1. Ασφάλεια

Η Εταιρεία  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων (βλέπε ενότητα Πολιτική Απορρήτου) καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών (βλέπε παρακάτω) και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. 

8.01 Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών. 

8.02 Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

8.03 Κρυπτογράφηση

Το σύστημα της Εταιρείας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της της Εταιρείας σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των Χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση τυχόν αιτημάτων σας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, που αφορά στα Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 1. Χαρακτηριστικά Προϊόντων

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των προϊόντων που διατίθενται από την Ιστοσελίδα αναφέρονται στην κεντρική σελίδα και στις επιμέρους σελίδες των προϊόντων.

 1. Πολιτική Παραπόνων

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μπορείτε να μας στείλετε μέσω e-mail, fax ή ταχυδρομείο ένα απλό έγγραφο στο οποίο θα εκθέτετε με απλό και σαφή τρόπο τα παράπονά σας. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου. Η Εταιρεία δεσμεύεται να σας απαντήσει με τον τρόπο που επιλέξατε, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση των παραπόνων σας, τηρώντας ασφαλώς την εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Επίλυση Διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς η οποία θα προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και Χρήστη / Χρηστών της Ιστοσελίδας, η οποία θα απορρέει από ή θα σχετίζεται με την Ιστοσελίδα και τους όρους χρήσης αυτής θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας, στη δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικειοθελώς.

 

 

Η Phoenicia Fereos Hellas S.A. (PFH S.A.) δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά καπνικών προϊόντων από το 2007. Εισάγει και διανέμει εκλεκτά προϊόντα καπνού με έμφαση στα χειροποίητα πούρα.

Αποτελεί τον αποκλειστικό και επίσημο διανομέα των Κουβανέζικων πούρων της Habanos που θεωρούνται από τους απανταχού cigar afficionados ό,τι πιο εκλεκτό στον κόσμο των πούρων.

Για να συνεχίσετε την πλοήγηση στον ιστότοπο
πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.