Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή, στοιχεία επιχείρησης – Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος  www.pfh.gr εφεξής “Ιστοσελίδα” ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Phoenicia Fereos Hellas Προϊόντα Καπνού Α.Ε.”, (εφεξής η “Εταιρεία”) και διακριτικό τίτλο Phoenicia Fereos S.A., που εδρεύει στο 22ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττικής, Τ.Κ. 19009 στην Ελλάδα (Α.Φ.Μ.: 998478919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 07704201000).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας www.pfh.gr υπόκειται στις τις σχετικές διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/5/2018, το νόμο 4624/2019 και τις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθυντήριες αρχές και οδηγίες για την προστασία δεδομένων καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1.2. H Εταιρεία ακολουθεί ειδικές διαδικασίες προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο Χρήστης καταχωρεί μέσω της Ιστοσελίδας και γνωστοποιεί στην Εταιρεία (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα»). H Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι διατηρεί στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα.

Συμβουλεύουμε όλους τους χρήστες –επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και, μόνον εάν συμφωνούν με αυτούς, να προχωρούν σε περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας.

1.3. Ποιες πληροφορίες συλλέγει η Εταιρεία:

Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail που απαιτούνται για την αποστολή απαντητικού μηνύματος επικοινωνίας, μετά από αίτημά σας.
 • Διατηρούμε επίσης το ιστορικό των σχέσεων σας όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία για την υποβολή κάποιου αιτήματος και πάντα για το σκοπό διεκπεραίωσης του αιτήματος αυτού.

Δεν χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και στους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις σε περίπτωση διαφωνίας ή δικαστικής διένεξης.

2. Δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Προσωπικές Πληροφορίες Που Συλλέγουμε

Μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Για κάθε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (browser), τη διεύθυνση IP, τη ζώνη ώρας και ορισμένα από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Επιπλέον, καθώς περιηγείστε στην Ιστοσελίδα, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες σελίδες, ποιες σελίδες ή όροι αναζήτησης σας παραπέμπουν στην Ιστοσελίδα και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτήν. Αναφερόμαστε σε αυτές τις πληροφορίες ως “Πληροφορίες Συσκευής”. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Όσον αφορά στην πολιτική για τα cookies ενημέρωση μπορείτε να λάβετε στην ενότητα Cookies

3. Σκοπός επεξεργασίας & Χρόνος Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων.

 • Όπου στο παρόν αναφέρεται η έννοια της Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να νοείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
 • Δια της αποδοχής των παρόντων όρων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών, που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω και για το σκοπό που περιγράφεται στους όρους χρήσης.

4. Δικαιώματα Χρήστη ιστοσελίδας

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας δικαιούται ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία καθώς και να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα που τον αφορούν, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του προς την Εταιρεία.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Ο Χρήστης δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων .
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των Δεδομένων που το αφορούν (π.χ. σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής του), εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας τους ή για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (π.χ. με CD ή e-mail), καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες Αρχές.
 • Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Χρήστη, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα παρακάτω, καθώς και η παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας προς την Εταιρεία.
 • Τέλος, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

5. Τροποποίηση Όρων.

Η Εταιρεία  δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους ενημερώνοντας τους Χρήστες, όποτε αυτό επιβάλλεται από το τη νομοθεσία. Παροτρύνουμε όμως τους Χρήστες να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους Όρους, όπως ισχύουν.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οι παρόντες Όροι και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, αν έχετε ερωτήσεις ή εάν θέλετε να κάνετε μια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pfh.gr

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς είναι η Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Η Phoenicia Fereos Hellas S.A. (PFH S.A.) δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά καπνικών προϊόντων από το 2007. Εισάγει και διανέμει εκλεκτά προϊόντα καπνού με έμφαση στα χειροποίητα πούρα.

Αποτελεί τον αποκλειστικό και επίσημο διανομέα των Κουβανέζικων πούρων της Habanos που θεωρούνται από τους απανταχού cigar afficionados ό,τι πιο εκλεκτό στον κόσμο των πούρων.

Για να συνεχίσετε την πλοήγηση στον ιστότοπο
πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.