Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “At the Height of Travel with Cuban Mini Cigars”
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «PHOENICIA FEREOS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» (εφεξής “Εταιρεία”), με Α.Φ.Μ. 998478919 / Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 07704201000, που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής (22ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος), τηλ. Επικοινωνίας 2106039106 e-mail: info@pfh.gr, διεξάγει την προωθητική ενέργεια με τίτλο ”At the Height of Travel with Cuban Mini Cigars” (εφεξής “προωθητική ενέργεια”), μέσω της Ιστοσελίδας www.pfh.gr (εφεξής “Ιστοσελίδα”)  με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, εφεξής “Όροι”.
Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pfh.gr.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από 28ης Μαΐου 2024 και ώρα 00.00 έως και 14ης Ιουλίου 2024 και ώρα 23.59 (εφεξής “περίοδος προώθησης”), περίοδος κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια..

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με αυτήν).
 • Είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών ή/και ηλεκτρονικών τσιγάρων
 • Κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα
 • Έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (Αυτονόητο είναι ότι η αγορά προϊόντος γίνεται μόνο από ενήλικους καπνιστές και διασφαλίζεται με βάση την νομοθεσία περί πώλησης καπνικών προϊόντων από τα σημεία λιανικής.)

Εξαιρούνται: 

 • α) οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
 • β) το προσωπικό και οι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εταιρείες διαφήμισης και προώθησης, οι οποίες εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην εν λόγω προωθητική ενέργεια,
 • γ) το προσωπικό και οι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τα δώρα που κληρώνονται στην εν λόγω προωθητική ενέργεια.
 • δ) οι συγγενείς έως και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής:

 • έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους,
 • δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
 • έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός της περιόδου προώθησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Εταιρείας με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια ακυρώνεται πάραυτα και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προώθησης, οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (τρόπος συμμετοχής, προσφερόμενα δώρα και παράδοση των δώρων στους τυχερούς) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της προωθητικής ενέργειας (www.pfh.gr) αλλά και στα κεντρικό τηλέφωνο και e-mail της PHOENICIA FEREOS HELLAS  (210 6039106 και info@pfh.gr).

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Με την αγορά ενός πακέτου Cuban Mini Cigars από επιλεγμένα καταστήματα που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια οι καταναλωτές λαμβάνουν έναν μοναδικό 7ψήφιος (επταψήφιος) τυχερό κωδικό.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος εισάγοντας τον κωδικό στη φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα δύναται να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια καταχωρώντας τον κωδικό καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται στα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής (email, ταχυδρομικό κώδικα) προκειμένου να υποβάλει έγκυρο αίτημα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, (i) αφού ενημερώσει ότι είναι άνω των 18 ετών, (ii) ότι έλαβε γνώση των όρων της προωθητικής ενέργειας , (iii) της πολιτικής απορρήτου και (iv) απαραίτητα τα αποδέχεται όλα ταυτόχρονα.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κερδίσει ένα από τα δώρα που κληρώνονται θα χρειαστεί να υποβάλλει τα παρακάτω στοιχεία ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του και για να μπορεί να αποσταλεί το δώρο του ταχυδρομικώς με συνεργαζόμενη εταιρεία Courier. Τα στοιχεία αυτά είναι όνομα, επίθετο, πλήρη διεύθυνση, νομός, τηλέφωνο επικοινωνίας, email & ημερομηνία γεννήσεως. O νικητής με του κάθε δώρου συναινεί να αποσταλούν τα στοιχεία επικοινωνίας του στην εταιρεία courier ώστε να μπορεί να λάβει το δώρο του.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει αυτόματα μήνυμα μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση info@pfh.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής, με το οποίο θα ενημερώνεται εφόσον έχει κερδίσει ένα από τα δώρα, όπως περιγράφονται κατωτέρω υπό Α & Β, εφεξής ο “συμμετέχων”. Στο εν λόγω email θα εμφανίζονται τα στοιχεία ακριβώς όπως τα έχει συμπληρώσει. Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων θα πρέπει να απαντήσει στο email με τα διορθωμένα στοιχεία επικοινωνίας του ώστε να είναι εφικτή η παράδοση του δώρου του.
 • Κάθε κωδικός παρέχει ξεχωριστό δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν όλους τους κωδικούς που έχουν στην κατοχή τους, προκειμένου να συμμετέχουν σε καθεμία των κληρώσεων με περισσότερες συμμετοχές.
 • Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση και ακρίβεια του ειδικού κωδικού και των στοιχείων που υποβάλει στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, καθώς επίσης και τον στοιχείων επικοινωνίας.
 • Οι καταχωρήσεις που είναι ελλιπείς ή περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες δεν θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται άκυρες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση θεωρεί παραπλανητική ή ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων.
 • Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον τυχερό ή το δώρο δεν γίνει αποδεκτό από τον τυχερό ή έχει δοθεί λανθασμένη διεύθυνση παραλαβής στη φόρμα υποβολής στοιχείων και ο νικητής δεν είχε προβεί σε διόρθωση των στοιχείων του, το δώρο θα παραμένει αδιάθετο, χωρίς άλλη υποχρέωση της Εταιρείας.
 • Διασφαλίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία ότι η αγορά προϊόντος γίνεται μόνο από Ενήλικο Καπνιστή από τα σημεία λιανικής πώλησης προϊόντων καπνού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει δώρο σε νικητή σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
 • Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το δώρο που κέρδισε, ακόμα και αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή ή άλλο πρόσωπο).
 • Διασφαλίζεται από την εταιρεία courier ότι το δώρο το λαμβάνει μόνο ο νικητής που είναι και ενήλικας επιδεικνύοντας κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης.
 • Όλα τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Δεν μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

Κατά την λήξη ισχύος της προωθητικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση αυτόματα μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών (ανεξάρτητα αν έχουν κερδίσει δώρα της υποκατηγορίας 5.1), στην οποία θα κληρωθεί ο νικητής για τα μεγάλο δώρο διακοπών όπως περιγράφονται κατωτέρω υποκατηγορία 5.2 παράγραφος Γ .

Τα δώρα τα οποία θα κληρωθούν κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας είναι τα ακόλουθα:

5.1 Instant Win Gifts

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και με τυχαία επιλογή αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει ένα από τα παρακάτω δώρα.

Α. Δερμάτινα δώρα Cuban Minis
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας θα κληρωθούν 100 (εκατό) αναπτήρες Cuban Mini με δερμάτινη θήκη.

Η παράδοση των δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με την Εταιρεία και την συνεργαζόμενη εταιρείας courier.

 • Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται και απευθύνονται αποκλειστικά τους νικητές οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στην παράγραφο 3.
 • Δεν επιτρέπεται η πώληση τους ή η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή χρήματα.
 • Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας ή και αδυναμίας παράδοσης λόγω μη εύρεσης της διεύθυνσης παράδοσης από την εταιρεία courier και εφόσον το δώρο επιστρέψει στην εταιρεία, παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας χωρίς ο συμμετέχον να έχει δικαίωμα διεκδίκησης του.
 • Τα δώρα θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι και ένα μήνα από την λήξη του διαγωνισμού, στην συνέχεια η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απόδοσης του δώρου εφόσον δεν παραδόθηκαν για τους ανωτέρω λόγους.
 • Τα δώρα φεύγουν από την εταιρεία σε προστατευμένες συσκευασίες – Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση φθοράς κατά τη διάρκεια μεταφοράς.

Νικητές που δεν θα συμπληρώσουν τα πλήρη στοιχεία τους ύστερα από την ανάδειξη τους ως νικητές στην σχετική φόρμα επικοινωνίας δεν θα λάβουν το δώρο τους και η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να τους εντοπίσει για να το αποστείλει. Οι συμμετοχές τους όμως θεωρούνται έγκυρες για την μεγάλη κλήρωση (παράγραφος 5.Γ)

 

Β. Δωροεπιταγές
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας θα κληρωθούν 40 (σαράντα) Public Gift Cards Ονομαστικής αξίας 50,00€ (πενήντα ευρώ).

Η παράδοση των δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με την Εταιρεία και την συνεργαζόμενη εταιρείας courier.

 • Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται και απευθύνονται αποκλειστικά τους νικητές οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τους όρους συμμετοχής όπως αναγράφονται στην παράγραφο 3.
 • Δεν επιτρέπεται η πώληση τους ή η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή χρήματα.
 • Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας ή και αδυναμίας παράδοσης λόγω μη εύρεσης της διεύθυνσης παράδοσης από την εταιρεία courier και εφόσον το δώρο επιστρέψει στην εταιρεία, παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας χωρίς ο συμμετέχον να έχει δικαίωμα διεκδίκησης του.
 • Τα δώρα θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι και ένα μήνα από την λήξη του διαγωνισμού, στην συνέχεια η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απόδοσης του δώρου εφόσον δεν παραδόθηκαν για τους ανωτέρω λόγους.
 • Τα δώρα φεύγουν από την εταιρεία σε προστατευμένες συσκευασίες – Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση φθοράς κατά τη διάρκεια μεταφοράς.
 • Επιπρόσθετα ο νικητής αποδέχεται με τους παρόντες όρους χρήσης τους όρους χρήσης της συνεργαζόμενης εταιρείας «Public» σχετικά με την αξιοποίηση του δώρου όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα τους – και όπως είναι αυτοί εκτυπωμένοι πάνω στην δωροεπιταγή.
 • Η διάρκεια ισχύος της επιταγής είναι 12 μήνες και ορίζεται από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως 1η Νοεμβρίου 2024.
 • Η δωροεπιταγή είναι έντυπη και εξαργυρώνεται μόνο σε φυσικά καταστήματα. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ένας νικητής κερδίσει και δεν έχει φυσικό κατάστημα η πόλη που διαμένει.

Νικητές που δεν θα συμπληρώσουν τα πλήρη στοιχεία τους ύστερα από την ανάδειξη τους στην σχετική φόρμα επικοινωνίας δεν θα λάβουν το δώρο τους και η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να τους εντοπίσει για να το αποστείλει. Οι συμμετοχές τους όμως θεωρούνται έγκυρες για την μεγάλη κλήρωση (παράγραφος 5.Γ)

Ειδικότερα για τα δώρα instant gift δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης με άλλο δώρο και η εταιρεία δεν ευθύνεται αν ένας νικητής κερδίζει συνεχόμενη φορά το ίδιο δώρο. Επιπρόσθετα δεν υπάρχει όριο δώρων ανά καταναλωτή.

 

5.2 Draw Gifts

Γ. Voucher Fly over Athens

Voucher:
Κατά την λήξη του διαγωνισμού την 22.07.2024 θα κληρωθούν αυτόματα από το σύστημα 1 (ένας) τυχερός και 1 (ένας) επιλαχόν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις έγκυρες συμμετοχές μέχρι την λήξη του διαγωνισμού. Στην αυτόματη ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά τους παρόντες όρους θα κληρωθεί το παρακάτω δώρο:

 • 1 (ένα) voucher συμπεριλαμβανομένου και όλων των φόρων στο οποίο ο τυχερός μαζί με ένα ακόμα άτομο θα εξαργυρώσουν από το Ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi. Το πακέτο περιλαμβάνει τα διανυκτέρευση για ένα βράδυ στο ξενοδοχείο με δείπνο και μια πτήση με ελικόπτερο (flyover) πάνω από την Αθήνα για 2 άτομα.

Ο συνοδός του εκάστοτε νικητή καθορίζεται ελεύθερα και θα πρέπει να είναι ενήλικος και να καλύπτει τους όρους συμμετοχής όπως ορίζονται στην παράγραφο 3, ανεξάρτητα αν συμμετείχε ο ίδιος στον διαγωνισμό. Τυχόν έξοδα παραπάνω του ποσού του voucher καλύπτονται εξολοκλήρου από τον νικητή. Δεν υπάρχει δυνατότητα η διαφορά να αποδοθεί σε μετρητά ή άλλο τρόπο, και η εταιρεία δεν θα καλύψει το επιπλέον κόστος που μπορεί να προκύψει την περίοδο αξιοποίησης του δώρου.

Το πακέτο δεν είναι μετρητά ή τραπεζική κατάθεση και δεν ανταλλάσσεται με αυτά. Παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας και του συνεργαζόμενου ξενοδοχείου μέχρι την εξαργύρωση του με πακέτο διακοπών από τον / την τυχερό νικητή.

Η αξιοποίηση του δώρου εκτιμάται ότι θα γίνει την περίοδο Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2024 και πάντα σε συνεργασία με την διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου.

Όροι και προϋποθέσεις του voucher:

 • Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει να καλύψει οποιοδήποτε άλλη δαπάνη ή έξοδο τυχόν προκύψει στο όνομα του νικητή και του συνοδού του, όπως ενδεικτικά, ασφάλιση ακύρωσης (σε περίπτωση ακύρωσης του flyover από τον νικητή), επιπλέον παροχές, πέραν των αναφερομένων, που ζητούνται από τους νικητές κατά τη διαμονή τους στο κατάλυμα, προσωπικά έξοδα των νικητών στη διάρκεια του ταξιδιού ή της διαμονής τους στο κατάλυμα, οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται ήδη στο πακέτο κάθε δώρου όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Εξυπακούεται ότι ο νικητής της προωθητικής ενέργειας θα πρέπει να είναι ένας εκ των συμμετεχόντων που θα συμμετέχουν στο ταξίδι και ο ίδιος θα υποδείξει το άλλο ή άλλα άτομα.  Επίσης, εξυπακούεται ότι όλοι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ενήλικες.
 • Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους, ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει Εταιρεία. Οι συμμετέχοντες στο δώρο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη του συνόλου των προσωπικών τους εξόδων.
 • Η συμμετοχή του νικητή και του συνοδού του στο voucher ταξιδιού και στην εν γένει υλοποίηση του γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του συμμετεχόντων σε αυτό και ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, ζημία, σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια, ενώ προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή αποδοχή των τυχόν ειδικότερων όρων που θέτουν τρίτοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, και λοιπά εμπλεκόμενα στο δώρο πρόσωπα. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό η Εταιρεία, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, δεδομένου ότι η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αγορά και παράδοση του δώρου στους τυχερούς.
 • Η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των τυχερών και των συνοδών τους σε οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνεται στο Δώρο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη και/ή ζημία και/ή απώλεια ήθελε προκληθεί στον τυχερό και τον συνοδό τους άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό και από την αξιοποίηση του Δώρου, οι οποίοι φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Δώρου.
 • Ο τυχερός και ο συνοδός τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν με δική τους επιμέλεια και με δικές τους δαπάνες σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την μετακίνησή τους, εφόσον απαιτείται, για τις ανάγκες αξιοποίησης του Δώρου.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από οποιαδήποτε αρχή η διενέργεια του ταξιδιού, εφόσον απαιτείται ή ακυρωθούν τα δρομολόγια για τη διενέργεια του ταξιδιού, εφόσον απαιτείται που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού και ο τυχερός ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι της Εταιρείας.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν ο νικητής δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να ταξιδέψει και να αξιοποιήσει το δώρο του.
 • Ο νικητής με την αποδοχή του δώρου είτε εγγράφως είτε και μέσω email επιβεβαιώνει ότι έχει την δυνατότητα αξιοποίησης του δώρου. Η εταιρεία δεν θα ανταλλάξει το δώρο με κάποιο άλλο ή μετρητά και το δώρο παραμένει στην κυριότητα της μέχρι και την ανάδειξη του επιλαχόντα.

Κλήρωση
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει αυτόματα από το σύστημα στα γραφεία της εταιρείας στις 22/07/2024 και ύστερα από την λήξη του διαγωνισμού. Επιπρόσθετα:

 • α) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εφόσον τα αποθέματα των προϊόντων με τους τυχερούς κωδικούς εξαντληθούν νωρίτερα από την εκτιμώμενη ημερομηνία να μεταφέρει νωρίτερα την αυτόματη ηλεκτρονική κλήρωση με ανακοίνωση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.
 • β) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ημερομηνία της κλήρωσης αργότερα τις 22/07/2024 εφόσον υπάρχει ακόμα απόθεμα με πακέτα του διαγωνισμού τροποποιώντας τους παρόντες όρους και αναρτώντας τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Ειδικότερα σε περίπτωση που υπάρξει παράταση του διαγωνισμού η εταιρεία θα εμφανίσει ειδικό ευδιάκριτο μήνυμα στην αρχική σελίδα ενημερώνοντας το καταναλωτικό κοινό για τη διάρκεια της παράτασης.

Νικητής – αποδοχή & παραλαβή voucher
Με την ανάδειξη από την ηλεκτρονική κλήρωση ο νικητής θα λάβει email από το info@pfh.gr στο οποίο:

 • α) ενημερώνεται ότι είναι ο νικητής του μεγάλου δώρου – voucher – παράγραφος Γ.
 • β) θα του ζητηθεί να απαντήσει ότι αποδέχεται ή όχι το δώρο.
 • γ) Εφόσον αποδέχεται: θα του ζητηθεί να δηλώσει το Όνομα και επίθετο του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας αυτού.
 • δ) Εφόσον αποδέχεται: θα του ζητηθεί να δηλώσει το Όνομα και επίθετο του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας του/της συνοδού του.
 • ε) θα ενημερώνεται ότι πρέπει να απαντήσει στο παρόν email μέσα σε 2 (δύο) εβδομάδες.

Ειδικότερα σε περίπτωση που μετά το πέρας τον 2 (δύο) εβδομάδων ο νικητής δεν έχει απαντήσει στο email η εταιρεία θα στείλει υπενθύμιση και θα προσπαθήσει με όσα μέσα διαθέτει να επικοινωνήσει μαζί του. Η υπενθύμιση θα παρατείνει την διάρκεια αποδοχής ή μη του δώρου για ακόμα 2 (δυο) εβδομάδες. Σε περίπτωση που μετά το πέρας 1 (ενός) μήνα συνολικά από την αρχική αποστολή του email ο νικητής χάνει το δικαίωμα του για παραλαβή και αξιοποίηση του δώρου ακόμα και αν επικοινωνήσει με την εταιρεία σε επόμενο χρονικό διάστημα

Επιλαχόντας – αποδοχή & παραλαβή voucher
Ένα μήνα μετά την αρχική επικοινωνία προς τον νικητή (ορίζεται ημερομηνία η αποστολή του email όπως αναφέρεται πιο πάνω) και εφόσον υφίστανται έστω μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α) ο αρχικός νικητής δεν επικοινώνησε ή δεν ανταποκρίθηκε στο email που του έστειλε η εταιρεία.
 • β) ο αρχικός νικητής απάντησε ότι δεν δύναται για οποιαδήποτε λόγω να αξιοποιήσει το δώρο

ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον επιλαχόντα όπως αναφέρεται παραπάνω με τα ίδια χρονικά περιθώρια.

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης του επιλαχόντα νικητή ή μη αποδοχής του voucher, το voucher παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας και δεν διατίθεται σε κανέναν.

 

Όροι Αποστολής δώρων – Παραρτήματος Α & Β

 • H αποστολή των δώρων γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάδειξης νικητών (από μία έως δύο εβδομάδες). Τυχόν λόγοι καθυστέρησης αποστολής μπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έγκαιρης αποστολής των δώρων.
 • Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων αποδέχονται και τους όρους της συνεργαζόμενης εταιρείας ACS σχετικά με την μεταφορά των δεμάτων όπως αυτοί είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της.
 • Ειδικότερα σε περίπτωση απώλειας του δώρου η εταιρεία δύναται να το αντικαταστήσει αλλά δεν έχει υποχρέωση.
 • Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα στείλει κάποιο από τα δώρα σε νικητή με χρέωση παραλήπτη, ούτε θα ζητήσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Οι τυχεροί οι οποίοι θα αποδεχθούν το δώρο τους, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία να τους φωτογραφήσει και/ή ηχογραφήσει και/ ή βιντεοσκοπήσει (με μέσα φωτογραφίας και/ή ήχου και/ή οπτικοακουστικής εγγραφής) και να αναπαράγει, να διανείμει, να μεταφορτώσει και να επικοινωνήσει δημόσια τις προαναφερόμενες φωτογραφίες και/ή ηχητικές εγγραφές και/ή οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τα ονόματα και τα επώνυμά τους ως τυχερούς, σε οποιαδήποτε διαφημιστική και/ή προωθητική δραστηριότητα που σχετίζεται με την προωθητική ενέργεια. Η προβολή μπορεί να γίνει μέσω οποιουδήποτε μέσου του οποίου η χρήση επιτρέπεται κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαφήμιση καπνικών προϊόντων χωρίς η συμμετοχή του τυχερού σε αυτή να παρέχει σε αυτόν οποιοδήποτε δικαίωμα σε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλο οικονομικό όφελος.

Η παραπάνω παραχώρηση δεν έχει οποιοδήποτε περιορισμό, χρονικό, τοπικό ή περιορισμό ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη καικαταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Μετά την απονομή του εκάστοτε δώρου στο νικητή, η Εταιρεία δεν φέρει  ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για δώρα που διατίθενται από τρίτους, η ευθύνη της Εταιρεία εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού δώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν.
 • Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.
 • Η Εταιρεία περιορίζει την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους ή απουσία τους.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη και/ή ζημία και/ή απώλεια ήθελε προκληθεί στους τυχερούς και τους συνοδούς τους άμεσα ή έμμεσα από την προωθητική ενέργεια και από την αξιοποίηση του δώρου, οι οποίοι φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του παραμονής τους στα ξενοδοχεία.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία και ή απώλεια ή βλάβη προκύψει κατά την παραμονή των νικητών στα ξενοδοχεία ούτε για ζημιά ή απώλεια ή βλάβη προκαλέσουν οι νικητές και οι συνοδοί αυτών στα ξενοδοχεία.
 • Σε περίπτωση που ο νικητής και ο συνοδός του θέλουν να διαμείνουν περισσότερες ημέρες, η εταιρεία δεν καλύπτει κανένα επιπλέον έξοδο.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, διακόψει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
 • Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί, τροποποιηθεί, ακυρωθεί, διακοπεί ή ανακληθεί η προωθητική ενέργεια ή τροποποιηθεί οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την προωθητική ενέργεια ή την ακύρωσή της.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που κάποιο από τα συμμετέχοντα προϊόντα (Παράρτημα Α) δεν φέρει στο εσωτερικό του τυχερό κωδικό, ή εξαντληθούν οι κωδικοί νωρίτερα από την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τυχεροί κωδικοί βρεθούν σε πακέτα μετά την λήξη του διαγωνισμού.
 • Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει επαρκές προϊόν με τυχερούς κωδικούς και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης και έγκαιρης διανομής στα σημεία πώλησης μέσω των αντιπροσώπων της.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυπογραφικών λαθών στους κωδικούς – ωστόσο ο συμμετέχων δύναται να αποστείλει email στην εταιρεία στο info@pfh.gr υποδεικνύοντας τον ελλαττωματικό κωδικό, και η εταιρεία δύναται να τον αντικαταστήσει με άλλον ώστε να μπορεί να συμμετέχει κανονικά στην διαδικασία του διαγωνισμού.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ανήλικος αγοράσει καπνικό προϊόν ή συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια. Ωστόσο διασφαλίζει ότι δεν θα αποδοθεί δώρο σε ανήλικο και ότι θα διαγραφεί αυτόματα η συμμετοχή του, σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ο συμμετέχων ή κάποιος εκ των νικητών είναι ανήλικος.

8. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

8.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στις τις σχετικές διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/5/2018, το νόμο 4624/2019 και τις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθυντήριες αρχές και οδηγίες για την προστασία δεδομένων καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

H Εταιρεία ακολουθεί ειδικές διαδικασίες προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο συμμετέχων καταχωρεί μέσω της Ιστοσελίδας και γνωστοποιεί στην Εταιρεία (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα»). H Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια μόνο για τους σκοπούς διενέργειας της προωθητικής ενέργειας και της απόδοσης των δώρων στους νικητές, θα διαγράψει δε αυτά από τα αρχεία της μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την απόδοση των δώρων στους νικητές.

Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που οι συμμετέχοντες παρέχουν απευθείας όταν συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.

Οι κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία Ταυτότητας και επικοινωνίας που παρέχετε κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) που απαιτούνται για την αναγνώρισή σας σε περίπτωση κλήρωσης κάποιου δώρου σε εσάς καθώς και για την επιβεβαίωση ότι είστε κάτοικος εντός της Ελληνικής επικράτειας και έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.

Δεν χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις.

 

8.2. Δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

8.3. Σκοπός επεξεργασίας & Χρόνος Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων.

Όπου στο παρόν αναφέρεται η έννοια της Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να νοείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), που μας γνωστοποιείτε, στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας, είναι τα απολύτως απαραίτητα και αξιοποιούνται αυστηρά και μόνον για τη συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια.

Δια της αποδοχής των παρόντων όρων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών, που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω και για το σκοπό που περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

 

8.4. Δικαιώματα Χρήστη ιστοσελίδας

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα:
 • Δικαίωμα Διόρθωσης
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα Διαγραφής
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες Αρχές.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον συμμετέχοντα, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα παρακάτω, καθώς και η παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας προς την Εταιρεία.

Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

8.5. Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία  δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους, μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα.

 

8.6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οι παρόντες Όροι και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους.

 

8.7.  Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, αν έχετε ερωτήσεις ή εάν θέλετε να κάνετε μια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pfh.gr

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς είναι η Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών των Όρων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, που υποβαθμίζει, αλλάζει ή παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία και την κανονική και ρυθμιστική πορεία αυτής της προωθητικής ενέργειας, ή να επιλύσει τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την προωθητική ενέργεια.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Εταιρείας. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Μετά την εκπνοή της  περιόδου προώθησης και της διάθεσης των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της προωθητικής ενέργειας. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα καθώς και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές από τη χρήση τους.

Οι όροι του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια και να λαμβάνουν γνώση των όρων της προωθητικής ενέργειας.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Η Phoenicia Fereos Hellas S.A. (PFH S.A.) δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά καπνικών προϊόντων από το 2007. Εισάγει και διανέμει εκλεκτά προϊόντα καπνού με έμφαση στα χειροποίητα πούρα.

Αποτελεί τον αποκλειστικό και επίσημο διανομέα των Κουβανέζικων πούρων της Habanos που θεωρούνται από τους απανταχού cigar afficionados ό,τι πιο εκλεκτό στον κόσμο των πούρων.

Για να συνεχίσετε την πλοήγηση στον ιστότοπο
πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.