Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό “A Great Resort for a great pleasure”

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
“A Great Resort for a great pleasure”
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «PHOENICIA FEREOS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» (εφεξής “Εταιρεία”), με Α.Φ.Μ. 998478919 / Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 07704201000, που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής (22ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος), τηλ. Επικοινωνίας 2106039106 e-mail: info@pfh.gr, διεξάγει την προωθητική ενέργεια με τίτλο ”A Great Resort for a Great Pleasure” (εφεξής “προωθητική ενέργεια”), μέσω της Ιστοσελίδας www.pfh.gr/resort (εφεξής “Ιστοσελίδα”)  με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, εφεξής “Όροι”. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pfh.gr/resort.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από 1ης Μάϊου 2023 και ώρα 00.00 έως και 30ης Ιουνίου 2023 και ώρα 23.59 (εφεξής “περίοδος προώθησης”), περίοδος κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με αυτήν.)
 • Είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών ή/και ηλεκτρονικών τσιγάρων
 • Κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα
 • Έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (Αυτονόητο είναι ότι η αγορά προϊόντος γίνεται μόνο από ενήλικους καπνιστές και διασφαλίζεται με βάση την νομοθεσία περί πώλησης καπνικών προϊόντων από τα σημεία λιανικής.)

Εξαιρούνται α) οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, β) το προσωπικό και οι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εταιρείες διαφήμισης και προώθησης, οι οποίες εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην εν λόγω προωθητική ενέργεια, γ) οι συγγενείς έως και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής:

 • (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους,
 • (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
 • (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός της περιόδου προώθησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Εταιρείας με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια ακυρώνεται πάραυτα και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προώθησης, οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια (τρόπος συμμετοχής, προσφερόμενα δώρα, τρόπος ανάδειξης τυχερών και παράδοση των δώρων στους τυχερούς) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της προωθητικής ενέργειας (www.pfh.gr) αλλά και στα κεντρικό τηλέφωνο και e-mail της PHOENICIA FEREOS HELLAS  (210 6039106 και info@pfh.gr).

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Η επιλογή των καταστημάτων λιανικής έχει γίνει με τα κριτήρια που έχει αποφασίσει η εταιρεία και σε συνεργασία με αυτά τα καταστήματα. Τα καταστήματα αποδέχονται να διοργανώσουν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στα πλαίσια της προώθησης των προϊόντων λαμβάνοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία.
 • Κατά την αγορά ενός οποιουδήποτε πακέτου Cuban Mini Cigars οι καταναλωτές λαμβάνουν έναν κωδικό τον οποίο υποβάλλουν στην ιστοσελίδα www.pfh.gr/resort και βλέπουν αυτόματα αν κέρδισαν είτε ένα μπουκάλι ρούμι (όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α) είτε ένα σετ παρασκευής κοκτέιλ (όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β), και ταυτόχρονα μπαίνουν στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο (όπως περιγράφεται στην παράγραφο Γ).
 • Κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια δύναται, αφού εισέλθει στην Ιστοσελίδα, να καταχωρεί τον κωδικό καθώς και τα όποια προσωπικά στοιχεία που ζητούνται στα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής (Όνομα, Επίθετο, Ημερομηνία Γεννήσεως, Διεύθυνση, Νομό, Email, Κινητό) προκειμένου να υποβάλει έγκυρο αίτημα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, αφού ενημερώσει ότι έλαβε γνώση των όρων της προωθητικής ενέργειας και αποδέχεται αυτούς. Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει αυτόματα μήνυμα μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, με το οποίο θα ενημερώνεται ότι η συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια είναι έγκυρη καθώς και αν κέρδισε ένα από τα μπουκάλια ρούμι που περιγράφονται κατωτέρω υπό Α, εφεξής ο “συμμετέχων”.
 • Κάθε κωδικός παρέχει και ξεχωριστό δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν όλους τους κωδικούς που έχουν στην κατοχή τους, προκειμένου να συμμετέχουν σε καθεμία των κληρώσεων με περισσότερες συμμετοχές.
 • Οι καταχωρήσεις που είναι ελλιπείς ή περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες δεν θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται άκυρες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση θεωρεί παραπλανητική ή ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων.
 • Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον τυχερό ή το δώρο δεν γίνει αποδεκτό από τον τυχερό, το δώρο θα παραμένει αδιάθετο, χωρίς άλλη υποχρέωση της Εταιρείας.
 • Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση και ακρίβεια του ειδικού κωδικού και των στοιχείων που υποβάλει στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.
 • Διασφαλίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία ότι η αγορά προϊόντος γίνεται μόνο από Ενήλικο Καπνιστή από τα σημεία λιανικής πώλησης προϊόντων καπνού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει δώρο σε νικητή σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
 • Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το δώρο που κέρδισε, ακόμα και αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή ή άλλο πρόσωπο).
 • Όλα τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Δεν μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 • Κατά την λήξη ισχύος της προωθητικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί 1 κλήρωση  αυτόματα μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών, στην οποία θα κληρωθεί ο νικητής για το δώρο όπως περιγράφεται στην παράγραφο Γ. Ειδικότερα στο σύνολο των κληρώσεων θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 επιλαχόντας.
 • Η εταιρεία δίνεται να αποκλείσει συμμετέχοντες σχετικά με την μεγάλη κλήρωση που με δόλο καταχωρούν όλες τις συμμετοχές από την συνεργαζόμενη κάβα. Επιπλέον η κάβα είναι υπεύθυνη για την σωστή διαχείριση και διανομή των τυχερών κωδικών.
 • Τα δώρα τα οποία θα κληρωθούν κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας είναι τα ακόλουθα:

Α. Μπουκάλια Ρούμι

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και με τυχαία επιλογή από αλγόριθμο για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας,  εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει ένα μπουκάλι ρούμι από τα συνολικά 30 (τριάντα) Havana Club Anejo Blanco 3 years old.

Η παράδοση των δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με την Εταιρεία και την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιστροφές δώρων λόγω ορθής διεύθυνσης όπως έχει καταχωρηθεί από τον συμμετέχοντα, και δεν έχει υποχρέωση επαναποστολής των δώρων.

Β. Cocktail Set

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και με τυχαία επιλογή από αλγόριθμο για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας,  εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση («instant win») τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει ένα μπουκάλι ρούμι από τα συνολικά 20 (είκοσι) Forneed Coctail Set 17 τεμαχίων από ανοξείδωτο ατσάλι με ξύλινη θήκη.

Η παράδοση των δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με την Εταιρεία και την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιστροφές δώρων λόγω ορθής διεύθυνσης όπως έχει καταχωρηθεί από τον συμμετέχοντα, και δεν έχει υποχρέωση επαναποστολής των δώρων.

Γ. Διήμερη διαμονή με παροχές σε ξενοδοχείο 

Στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα στις 07/07/2023 λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις έγκυρες καταχωρημένες συμμετοχές από το διάστημα έναρξης του διαγωνισμού μέχρι και την λήξη του θα κληρωθεί ένα πακέτο διήμερης διαμονής στο ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi Athens.

Αναλυτικότερα το πακέτο περιλαμβάνει:

 • Διαμονή στην Ambassador Suite για 2 βράδια της επιλογής του νικητή για 2 άτομα
 • Πρωινό
 • Δείπνο προκαθορισμένο στο εστιατόριο Kohylia εντός του ξενοδοχείου
 • Δείπνο προκαθορισμένο στο εστιατόριο Ouzeri εντός του ξενοδοχείου
 • Πακέτο spa στο Thalaspa Chentot εντός του ξενοδοχείου.

Επιπλέον θα επιλεγεί και ένας επιλαχόν. Ειδικότερα η εταιρεία θα επικοινωνήσει με email ή κινητό στον τυχερό ζητώντας του τα προσωπικά στοιχεία για την παράδοση του δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στο αίτημα επικοινωνίας της εταιρείας και η παράδοση του δώρου καθίσταται αδύνατη η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα μετά από ένα δεκαπέντε μέρες στις 24/7/2023. Σε περίπτωση που και με αυτόν / αυτή δεν είναι εφικτή η επικοινωνία ή η παράδοση του δώρου το δώρο θα παραμείνει αδιάθετο και παραμένει στην ιδιοκτησία της εταιρείας με καταλυτική ημερομηνία αναζήτησης τις 31/7/2023. Σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής επικοινωνήσει μέχρι και τις 23/7/2023 το δώρο δίνεται σε αυτόν κατά προτεραιότητα και όχι στον επιλαχόντα ο οποίος θα ενημερωθεί από την αρχή ότι θα παραλάβει μόνο και εφόσον ο νικητής δεν αποδεχθεί ή δεν μπορέσει η εταιρεία να τον / την εντοπίσει.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει να καλύψει οποιοδήποτε άλλη δαπάνη ή έξοδο τυχόν προκύψει στο όνομα των νικητών και των συνοδών τους, όπως ενδεικτικά, ασφάλιση ακύρωσης (σε περίπτωση ακύρωσης του διαμονής από τον νικητή), επιπλέον παροχές, πέραν των αναφερομένων, που ζητούνται από τους νικητές κατά τη διαμονή τους στο κατάλυμα, προσωπικά έξοδα των νικητών στη διάρκεια του ταξιδιού ή της διαμονής τους στο κατάλυμα, οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται ήδη στο πακέτο κάθε δώρου, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Όροι και προϋποθέσεις του πακέτου του κάθε δώρου:

 • Εξυπακούεται ότι ο νικητής της προωθητικής ενέργειας θα πρέπει να είναι ένας εκ των συμμετεχόντων που θα συμμετέχουν στο ταξίδι και ο ίδιος θα υποδείξει το άλλο ή άλλα άτομα.  Επίσης, εξυπακούεται ότι όλοι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ενήλικες.
 • Οι νικητές θα ενημερωθούν με email με τα στοιχεία του ξενοδοχείου στο οποίο θα έρθουν σε συνεννόηση για την ημερομηνίες διαμονής. Το δώρο θα πρέπει να έχει εξαργυρωθεί μέχρι την 30/10/2023. Σε περίπτωση που ο νικητής αδυνατεί να εξαργυρώσει το δώρο του εντός του συγκεκριμένου διαστήματος το δώρο παραμένει αδιάθετο και στην κυριότητα της εταιρείας.
 • Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους, ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει Εταιρεία. Οι συμμετέχοντες στο δώρο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη του συνόλου των προσωπικών τους εξόδων.
 • Η συμμετοχή των νικητών και των συνοδών τους στο Δώρο και στην εν γένει υλοποίηση του γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων σε αυτό και ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, ζημία, σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια, ενώ προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή αποδοχή των τυχόν ειδικότερων όρων που θέτουν τρίτοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξενοδοχεία και λοιπά εμπλεκόμενα στο δώρο πρόσωπα. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό η Εταιρεία, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξενοδοχεία και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, δεδομένου ότι η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αγορά και παράδοση των Δώρων στους τυχερούς, ήτοι στην κάλυψη του κόστους του συγκεκριμένου πακέτου και εξαργύρωση μέχρι 30/10/2023. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των τυχερών και των συνοδών τους σε οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνεται στο Δώρο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη και/ή ζημία και/ή απώλεια ήθελε προκληθεί στους τυχερούς και τους συνοδούς τους άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό και από την αξιοποίηση του Δώρου, οι οποίοι φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Δώρου. Οι τυχεροί και οι συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν με δική τους επιμέλεια και με δικές τους δαπάνες σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την μετακίνησή τους, εφόσον απαιτείται, για τις ανάγκες αξιοποίησης του Δώρου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο τυχερός και ο συνοδός του δεν εξασφαλίσουν εγκαίρως και εγκύρως τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη μετακίνησή τους στον τόπο αξιοποίησης του Δώρου. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πλημμελείς πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του Δώρου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από οποιαδήποτε αρχή η διενέργεια του ταξιδιού, εφόσον απαιτείται ή ακυρωθούν τα δρομολόγια για τη διενέργεια του ταξιδιού, εφόσον απαιτείται που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού και ο τυχερός ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι της Εταιρείας.
 • Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει αυτόματα από το σύστημα στις 07/07/2023 και ύστερα από την λήξη του διαγωνισμού. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εφόσον τα αποθέματα τυχερών λαχνών εξαντληθούν νωρίτερα από την εκτιμώμενη ημερομηνία να μεταφέρει νωρίτερα την αυτόματη ηλεκτρονική κλήρωση με ανακοίνωση της στην Ιστοσελίδα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ημερομηνία της κλήρωσης αργότερα τις 07/07/2023 εφόσον υπάρχει ακόμα τυχεροί λαχνοί του διαγωνισμού τροποποιώντας τους παρόντες όρους και αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Οι τυχεροί οι οποίοι θα αποδεχθούν το δώρο τους, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία να τους φωτογραφήσει και/ή ηχογραφήσει και/ ή βιντεοσκοπήσει (με μέσα φωτογραφίας και/ή ήχου και/ή οπτικοακουστικής εγγραφής) και να αναπαράγει, να διανείμει, να μεταφορτώσει και να επικοινωνήσει δημόσια τις προαναφερόμενες φωτογραφίες και/ή ηχητικές εγγραφές και/ή οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τα ονόματα και τα επώνυμά τους ως τυχερούς, σε οποιαδήποτε διαφημιστική και/ή προωθητική δραστηριότητα που σχετίζεται με την προωθητική ενέργεια. Η προβολή μπορεί να γίνει μέσω οποιουδήποτε μέσου του οποίου η χρήση επιτρέπεται κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαφήμιση καπνικών προϊόντων χωρίς η συμμετοχή του τυχερού σε αυτή να παρέχει σε αυτόν οποιοδήποτε δικαίωμα σε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλο οικονομικό όφελος.

Η παραπάνω παραχώρηση δεν έχει οποιοδήποτε περιορισμό, χρονικό, τοπικό ή περιορισμό ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Μετά την απονομή του εκάστοτε δώρου στο νικητή, η Εταιρεία δεν φέρει  ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για δώρα που διατίθενται από τρίτους, η ευθύνη της Εταιρεία εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού δώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.
 • Η Εταιρεία περιορίζει την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους ή απουσία τους.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη και/ή ζημία και/ή απώλεια ήθελε προκληθεί στους τυχερούς και τους συνοδούς τους άμεσα ή έμμεσα από την προωθητική ενέργεια και από την αξιοποίηση του δώρου, οι οποίοι φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία και ή απώλεια ή βλάβη προκύψει κατά την κατανάλωση των ποτών. Ειδικότερα προτρέπει να παρακολουθήσουν την καμπάνια απολαύστε υπεύθυνα https://www.apolafste.ypefthina.gr/ και ο καταναλωτής να ζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια από τους κρατικούς φορείς σε περίπτωση που τίθεται ανάγκη.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, διακόψει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί, τροποποιηθεί, ακυρωθεί, διακοπεί ή ανακληθεί η προωθητική ενέργεια ή τροποποιηθεί οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την προωθητική ενέργεια ή την ακύρωσή της.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εξαντληθούν οι κωδικοί νωρίτερα από την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή δεν δοθεί κωδικός από το συνεργαζόμενο κατάστημα στον καταναλωτή.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τυχεροί κωδικοί βρεθούν στα καταστήματα πώλησης ποτών μετά την λήξη του διαγωνισμού. Η εταιρεία θα ενημερώσει στην ιστοσελίδα ότι ο διαγωνισμός έληξε, την μέρα λήξης του.
 • Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει επαρκές απόθεμα με τυχερούς κωδικούς και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης και έγκαιρης διανομής στα σημεία πώλησης μέσω των αντιπροσώπων της.
 • Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία που προσφέρει τα δώρα και έχει την συγκατάθεση της για προβολής των προϊόντων της και η δεύτερη δεν ζητά οικονομικές ή άλλες αξιώσεις από τον διαγωνισμό. Επιπλέον η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν έχει κάποια οικονομική, νομική ή άλλη σχέση με την εταιρεία, και λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία.
 • Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει ούτε οφείλει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα στα συνεργαζόμενα καταστήματα πώλησης ποτών που θα λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια. Τα εν λόγω καταστήματα λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ανήλικος αγοράσει καπνικό προϊόν ή συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια. Ωστόσο διασφαλίζει ότι δεν θα αποδοθεί δώρο σε ανήλικο και ότι θα διαγραφεί αυτόματα η συμμετοχή του, σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ο συμμετέχων ή κάποιος εκ των νικητών είναι ανήλικος.

8. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

8.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στις τις σχετικές διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/5/2018, το νόμο 4624/2019 και τις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθυντήριες αρχές και οδηγίες για την προστασία δεδομένων καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

H Εταιρεία ακολουθεί ειδικές διαδικασίες προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο συμμετέχων καταχωρεί μέσω της Ιστοσελίδας και γνωστοποιεί στην Εταιρεία (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα»). H Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια μόνο για τους σκοπούς διενέργειας της προωθητικής ενέργειας και της απόδοσης των δώρων στους νικητές, θα διαγράψει δε αυτά από τα αρχεία της μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την απόδοση των δώρων στους νικητές.

Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που οι συμμετέχοντες παρέχουν απευθείας όταν συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.

Οι κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία Ταυτότητας και επικοινωνίας που παρέχετε κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) που απαιτούνται για την αναγνώρισή σας σε περίπτωση κλήρωσης κάποιου δώρου σε εσάς καθώς και για την επιβεβαίωση ότι είστε κάτοικος εντός της Ελληνικής επικράτειας και έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.

Δεν χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις.

8.2. Δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

8.3. Σκοπός επεξεργασίας & Χρόνος Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

 • Όπου στο παρόν αναφέρεται η έννοια της Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να νοείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
 • Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), που μας γνωστοποιείτε, στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας, είναι τα απολύτως απαραίτητα και αξιοποιούνται αυστηρά και μόνον για τη συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια.
 • Δια της αποδοχής των παρόντων όρων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών, που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω και για το σκοπό που περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

8.4. Δικαιώματα Χρήστη ιστοσελίδας

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα:
 • Δικαίωμα Διόρθωσης
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα Διαγραφής
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες Αρχές.
 • Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον συμμετέχοντα, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα παρακάτω, καθώς και η παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας προς την Εταιρεία.
 • Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

8.5. Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία  δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους, μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα.

8.6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους.

8.7. Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, αν έχετε ερωτήσεις ή εάν θέλετε να κάνετε μια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pfh.gr.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς είναι η Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών των Όρων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, που υποβαθμίζει, αλλάζει ή παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία και την κανονική και ρυθμιστική πορεία αυτής της προωθητικής ενέργειας, ή να επιλύσει τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την προωθητική ενέργεια.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Εταιρείας. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Μετά την εκπνοή της  περιόδου προώθησης και της διάθεσης των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της προωθητικής ενέργειας. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα καθώς και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές από τη χρήση τους.

Οι όροι του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια και να λαμβάνουν γνώση των όρων της προωθητικής ενέργειας.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συμμετέχοντα Προϊόντα:

 • CO047 COHIBA MINI 10s
 • CO059 COHIBA CLUB 10s
 • CO090 COHIBA MINI 20s
 • CO091 COHIBA CLUB 20s
 • CO130 COHIBA WHITE MINI 20s
 • CO134 COHIBA WHITE CLUB 20s
 • CO181 COHIBA SHORT 10s
 • CO224 COHIBA SHORT 5s
 • GU003 GUANTANAMERA CRISTALES 10s
 • GU015 GUANTANAMERA PURITOS 5s
 • GU033 GUANTANAMERA CRISTALES 5s
 • GU034 GUANTANAMERA CRISTALES 25s
 • GU035 GUANTANAMERA MINI 20s
 • GU038 GUANTANAMERA DECIMOS 10s
 • GU039 GUANTANAMERA DECIMOS 5s
 • GU040 GUANTANAMERA MINUTOS 3s
 • JO027 JOSE L.PIEDRA MINI 20s
 • MO086 MONTECRISTO MINI 20s
 • MO087 MONTECRISTO CLUB 20s
 • MO088 MONTECRISTO PURITOS 5s
 • MO108 MONTECRISTO PURITOS 25s
 • MO119 MONTECRISTO CLUB 10s
 • MO120 MONTECRISTO MINI 10s
 • MO163 MONTECRISTO OPEN MINI 20s
 • MO164 MONTECRISTO OPEN CLUB 20s
 • MO193 MONTECRISTO SHORT 10s
 • PA128 PARTAGAS CLUB 20s
 • PA140 PARTAGAS MINI 20s
 • PA155 PARTAGAS CLUB 10s
 • PA156 PARTAGAS CHICOS 25s
 • PA165 PARTAGAS CHICOS 5s
 • PA166 PARTAGAS MINI 10s
 • PA187 PARTAGAS SERIE MINI 20s
 • PA188 PARTAGAS SERIE CLUB 20s
 • PA201 PARTAGAS SERIE PURITOS 5s
 • RJ110 ROMEO Y JULIETA CLUB 20s
 • RJ128 ROMEO Y JULIETA MINI 20s
 • RJ137 ROMEO Y JULIETA PURITOS 25s
 • RJ142 ROMEO Y JULIETA MINI 10s
 • RJ143 ROMEO Y JULIETA PURITOS 5s
 • TR033 TRINIDAD SHORT 10s

 

 

Η Phoenicia Fereos Hellas S.A. (PFH S.A.) δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά καπνικών προϊόντων από το 2007. Εισάγει και διανέμει εκλεκτά προϊόντα καπνού με έμφαση στα χειροποίητα πούρα.

Αποτελεί τον αποκλειστικό και επίσημο διανομέα των Κουβανέζικων πούρων της Habanos που θεωρούνται από τους απανταχού cigar afficionados ό,τι πιο εκλεκτό στον κόσμο των πούρων.

Για να συνεχίσετε την πλοήγηση στον ιστότοπο
πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.